Câu chuyện phụ huynh

Anh Đỗ Quốc Hùng

Giám đốc công ty tư vấn Anh Pháp
phụ huynh em Bình Minh, lớp 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Anh Nguyễn Đức Anh

Giám đốc Công Ty Thực phẩm

phụ huynh em Mỹ Anh, lớp 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Chị Phạm Thị Huệ

Trưởng phòng Customer Success

phụ huynh em Tùng Anh, lớp 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Chị Nguyễn Thị Sơn Thanh Hà

Quản lý Truyền Thông - Tiếp Thị hành chính công ty SKF Việt Nam
Phụ huynh em Thiên Ngân, lớp 7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Chị Huỳnh Mai Mỹ Huệ

Cựu học sinh
Giám đốc thiết kế - xây dựng mảng du thuyền và khách sạn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
About FOSCO International School
About FOSCO International School
Contact us
Contact us
Advising education enrollment
Advising education enrollment
Back to top
en.fosco en.fosco en.fosco
Home Category Contact Account